Abonnementsbetingelser

Udskriv

Abonnementsaftale for Support- og udviklingsordningen hos De Frie Skolers EDB-Brugs

 

1. Abonnementsaftalens omfang

1.1     Brugsret

1.1.1 De Frie Skolers EDB-Brugs giver herved abonnenten en tidsbegrænset og uoverdragelig brugsret til de erhvervede programmer.

1.1.2 Abonnenten får brugsretten til de erhvervede programmer til flere samtidige brugere. Brugere defineres i den forbindelse som alle 1) interne brugere, og 2) eksterne brugere, for eksempel revisorer og eksterne regnskabsførere, men alene såfremt, at disse eksterne brugere har som formål at ændre abonnentens data.  Abonnenten har derfor på ingen måde ret til at tillade sådanne eksterne brugere at anvende de erhvervede programmer til administrative opgaver for andre virksomheder end abonnentens virksomhed.

1.1.3 I den udstrækning abonnenten tillader interne og eksterne Brugere, at få adgang til at bruge de erhvervede programmer, som anført i punkt 1.1.2, er abonnenten i alle henseender ansvarlig for, at de nævnte brugere ikke overtræder disse abonnementsbetingelser. Hvis abonnenten ikke opfylder denne forpligtelse, anses dette for overtrædelse af disse abonnementsbetingelser og en sådan overtrædelse berettiger De Frie Skolers EDB-Brugs til at opsige aftalen.

1.1.4 Abonnentens brugsret til de erhvervede programmer omfatter ikke nogen, ret, fuldmagt, bemyndigelse eller anden beføjelse til at skabe afledte værker baseret på de erhvervede programmer på nogen måde, som ville medføre, at de erhvervede programmer eller noget heraf afledt værk helt eller delvist anvendes i andre programmer eller værker.

1.2     Opdateringer

1.2.1 De Frie Skolers EDB-Brugs foretager løbende opdateringer af de erhvervede programmer i den udstrækning, at nye versioner frigives. De Frie Skolers EDB-Brugs forbeholder sig retten til at ophøre med vedligeholdelse og support af ældre versioner.

1.3     Salgs- og Leveringsbetingelser

1.3.1 Abonnementet gælder for en 12 måneders periode og betales 12 måneder forud. Abonnementet fortsætter derefter i en ny periode på 12 måneder, med mindre aftalen opsiges, jfr. punkt 3.

1.3.2 De erhvervede programmer bliver afviklet decentralt hos abonnenten.

1.4     Tavshedspligt

1.4.1 De Frie Skolers EDB-Brugs er i enhver henseende uberettiget til at videregive fortrolige oplysninger om abonnentens virksomhed.

2. Begrænset garanti

2.1 Såfremt abonnenten inden for en periode på seks (6) måneder efter abonnentens accept af disse abonnementsbetingelser leverer skriftlig dokumentation, der påviser, at de erhvervede programmer i det væsentlige ikke fungerer, og at der er en væsentlig fejl i de erhvervede programmer, (dvs. en fejl, der er karakteriseret ved, at en eller flere af abonnentens centrale forretningsfunktioner ikke kan udføres på grund af, at den pågældende fejl gør driften af de erhvervede programmer uigennemførlig), skal De Frie Skolers EDB-Brugs enten 1) vederlagsfrit levere en ny version af de erhvervede programmer uden fejlen, 2) vederlagsfrit rette fejlen eller 3) tilbagebetale den abonnementsafgift, som abonnenten faktisk har betalt for de erhvervede programmer. Opfyldelse af De Frie Skolers EDB-Brugs' forpligtelser under dette punkt 2.1 udgør De Frie Skolers EDB-Brugs' samlede erstatningsansvar og De Frie Skolers EDB-Brugs' fulde forpligtelse over for abonnenten, som følge af enhver fejl i de erhvervede programmer, og abonnenten har ikke andre krav over for De Frie Skolers EDB-Brugs som følge af sådanne fejl. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder ("work arounds"), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på abonnentens anvendelse af de erhvervede programmer. Denne begrænsede garanti gælder ikke, hvis fejlen i de erhvervede programmer opstår som følge af en ulykke, misbrug eller fejlagtig brug. Enhver ændring i de erhvervede programmer foretaget af enhver anden end De Frie Skolers EDB-Brugs gør den foranstående garanti ugyldig på enhver del af de erhvervede programmer, som er ændret eller berørt af en sådan ændring.

3. Opsigelse

3.1 Abonnenten

3.1.1 Abonnenten er berettiget til at opsige abonnementsaftalen med seks (6) måneders skriftligt varsel til udløb af en forudbetalt periode (1. januar).

3.2 De Frie Skolers EDB-Brugs

3.2.1 Hvis abonnenten væsentligt misligholder disse abonnementsbetingelser, eller hvis abonnenten overtræder bestemmelsen i punkt 1.1.4., er De Frie Skolers EDB-Brugs berettiget til at ophæve disse abonnementsbetingelser med øjeblikkelig virkning. I et sådant tilfælde skal abonnenten øjeblikkeligt ophøre med at bruge de erhvervede programmer og slette, fjerne og tilintetgøre de erhvervede programmer. Samtidig er De Frie Skolers EDB-Brugs berettiget til uden yderligere varsel at fjerne abonnentens adgang til De erhvervede programmer.
Du er her: Forside Produkter Abonnementsbetingelser
OpTil top